Fill Stick เอ็มเค วู้ดเทค

Other


Fill stick คืออะไร?

Fill stick หรือที่เรียกอีกชื่อว่าอุปกรณ์เติมช่องว่าง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมและเติมช่องว่างบนพื้นผิวไม้ เช่น ไม้เคลือบเมลามีน ไม้จริง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีรอยร้าวหรือช่องว่าง

Fill stick มีลักษณะเป็นแท่งสีแข็งที่สามารถใช้เติมช่องว่างและรอยร้าวบนพื้นผิวไม้ ภายในแท่งมีสารเติมช่องว่างอย่างเนื้อเต็ม ที่มีคุณสมบัติเป็นสีเดียวกับพื้นผิวไม้ ทำให้สามารถเติมและปรับปรุงการประกอบกลุ่มสีได้อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

การใช้ Fill stick จะเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการเติม หลังจากนั้นให้นำ Fill stick ที่มีสีตรงกับพื้นผิวไม้มาเติมลงช่องว่างหรือรอยร้าว โดยการกดและเกลี่ย Fill stick ลงในช่องว่างจนเต็ม แล้วใช้ไม้หรืออุปกรณ์พื้นเรียบเกลี่ย Fill stick ออกมาให้ราบเรียบ ทำซ้ำขั้นตอนตามความจำเป็นจนกว่าช่องว่างจะถูกเติมเต็มและพื้นผิวราบเรียบได้

Fill stick เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายและสะดวกในการซ่อมแซมพื้นผิวไม้ สามารถใช้ได้ในการเติมช่องว่างเล็ก ๆ หรือรอยร้าวบนเฟอร์นิเจอร์หรือวัตถุไม้อื่น ๆ ทำให้สามารถซ่อมแซมและปรับปรุงรอยร้าวให้กลับมาสวยงามและใช้งานได้อีกครั้ง